Risk Degerlendirme Raporu

Risk Degerlendirme Raporu

Risk Analizi

İşletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.

İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir.

Risk analizi ve risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tüm güvenlik tedbirlerini, yasal mevzuat gereği İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Taksim danışmanlık risk değerlendirme programlarında İş Güvenliği risk analizi çalışmaları bu kapsamda ele almakta ve işletmelerde belirlenen risklerin bertaraf edilmesi için uygun çözüm metotları sunmaktadır.

İşyerlerinde mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak işyerlerinde risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.

Risk değerlendirmesi, sürekli bir biçimde izlenmesi gereken, tüm işletme personelinin aktif katkı vermesi gerekli olan bir çalışma olup,bu aktif katkı sayesinde işletmenin tamamında bulunan risklere karşı gerekli risk önleme ve azaltma çalışmaları sağlıklı biçimde yapılabilmektedir.

Risk Analizi uygulamaları aşağıda belirlenen şekli ile ele alınmaktadır;

Risk Analizi ekibinin belirlenmesi
Belirlenen ekibe yönelik Risk Analizi Eğitimi Verilmesi
Makine, iş süreçleri, çalışma ortamı ve çevresel risklerin belirlenmesi
Tüm belirlenen Risklerin ekiple beraber ele alınarak değerlendirilmesi kategorize edilmesi
Risk analizi ekibince risklerin kategorize edilmesi
Belirlenen risklerle ilgili takipçilerin belirlenmesi ve bertaraf sürelerinin tebliğ edilmesi
Risk analizinin canlı tutulması ve dokümanların uygun kaydının yapılması, bertaraf edilen riskin kayıt altına alınması ile ilgili ekip sekreterinin görevlendirilmesi.
Riskin ortadan kaldırıldıktan sonra tekrar oluşumu ile ilgili güvenlik talimatlarının ve kontrollerinin oluşturulması
Bu uygulamaları desteklemek ve risk analizine çalışanı katmak adına gerekli eğitimlerin verilmesi.